Dołącz do osób,

Które zainwestowały w swoją przyszłość
i rozpoczęły naukę online

  • ucz się od ekspertów

    w danej dziedzinie

  • rozwijaj swoje

    kompetencje

  • zdobywaj wiedzę

    popartą certyfikatem

Regulamin


Regulamin
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy e-learningowej dostępnej pod adresem www.akademiaprofesji.pl, a w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach platformy oraz warunki i zasady dokonywania zakupów kursów dostępnych w ramach platformy oraz tryb reklamacyjny
2. Właścicielem i administratorem platformy – www.akademiaprofesji.pl jest Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe AKADEMIA PROFESJI Regina Nowotczyńska, z siedzibą 82-300 Elbląg, ul. Legionów 8/28
Definicje:
• Strona www.akademiaprofesji.pl– miejsce w którym użytkownik może utworzyć konto i dokonać zakupu kursu/szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
• Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy.
• Usługodawca - Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe AKADEMIA PROFESJI Regina Nowotczyńska, z siedzibą 82-300 Elbląg, ul. Legionów 8/28
• Hasło – ciąg znaków, definiowany przez Użytkownika lub generowany przez platformę w procesie odzyskiwania hasła.
• Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
• Kursant – użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe AKADEMIA PROFESJI Regina Nowotczyńska, i dokonał płatności za kurs.
• Kurs /szkolenie – dostępny za pośrednictwem platformy zestaw materiałów zgodny z danym tematem, planem i szczegółowym opisem kursu
• Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.
§2
Warunki techniczne
1. Do poprawnego korzystania z kursów i szkoleń udostępnianych na platformie, należy spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:
• przepustowość łącza min. 1 Mbit/s
• zainstalowane najnowsze wersje przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
• zainstalowany program do odczytu plików PDF np. Acrobat Reader, Foxit Reader
• włączenie obsługi plików cookies na stronach platformy
§3
Warunki rekrutacji i rejestracji
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe AKADEMIA PROFESJI Regina Nowotczyńska, świadczy usługi szkoleniowe za pośrednictwem platformy wyłącznie dla osób pełnoletnich.
2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z bezpłatnych kursów i szkoleń w ramach platformy jest utworzenie konta użytkownika zawierającego: imię i nazwisko, adres e-mail oraz unikalny login użytkownika.
3. Potwierdzenie założenia konta Użytkownik otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail , na adres podany podczas tworzenia konta
4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z kursów i szkoleń płatnych w ramach Platformy jest dokonanie pełnej rejestracji oraz wpłata należności za kurs
5. Wpłata należności następuje na konto bankowe Usługodawcy lub poprzez system płatności elektronicznych przelewy24.pl (zasady płatności online – załącznik 1 do regulaminu)
6. Pełna rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnianego na stronie www.akademiaprofesji.pl
7. Pełna rejestracja na platformie oznacza zawarcie umowy drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem/Kursantem, a Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe AKADEMIA PROFESJI Regina Nowotczyńska, z siedzibą 82-300 Elbląg, ul. Legionów 8/28
8. Kursant ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia rejestracji bez podania przyczyny. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną.
Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawie konsumenta, po otrzymaniu dostępu do zamówionego kursu Kursant traci prawo do odstąpienia od umowy.
9. Warunkiem pełnej rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Przesyłając Formularz zgłoszeniowy Kursant:
o potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych
o wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania umowy (rozpoczęcie kursu) niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, przed upływem terminu 14 dni.
o wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
10. Potwierdzenie założenia zamówienie Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail
11. Po zakończeniu procesu pełnej rejestracji oraz zaksięgowaniu wpłaty na koncie, użytkownik otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty e-mail o odblokowaniu dostępu do zamówionego kursu
12. Po zaksięgowaniu wpłaty lub dokonaniu płatności w systemie przelewy24.pl Kursant otrzymuje dostęp do treści zamówionego kursu/szkolenia.
Kursant realizuje naukę w dogodnym dla siebie czasie, przechodząc kolejno lekcje kursu/szkolenia aż do testu końcowego i zakończenia kursu w okresie maksymalnie 120 dni.
Po zakończeniu nauki do kursanta nadane zostaną dokumenty. Dokumenty ukończenia kursu zostaną wysłane e-mailem lub listem poleconym (poprzez Pocztę Polską) do 7 dni roboczych, kurierem do 3 dni roboczych od zakończenia nauki. W przypadku zakupu kursów w pakiecie dokumenty wysyłane są w jednej przesyłce po zaliczeniu wszystkich kursów z pakietu
13. W przypadku podania danych dostępowych do indywidualnego konta uczestnika osobie trzeciej lub korzystania z konta osób nieuprawnionych – nie kursantów Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe AKADEMIA PROFESJI nie podnosi odpowiedzialności za szkody powstałe na koncie i ma prawo do usunięcia kursanta z kursu!
§4
Koszty
1. Każdy kurs/szkolenie płatne ma podaną cenę brutto. Podana cena jest wiążąca.
2. Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe AKADEMIA PROFESJI ma prawo ustalania dla poszczególnych Kursantów cen innych, niż wskazane np. poprzez udzielania rabatów lub tworzenie pakietów promocyjnych.
3. Cena kursu obejmuje: dostęp do treści kursu przez okres do 120 dni (do czasu ukończenia kursu), test końcowy, wysyłkę dokumentów listem poleconym na adres podany w procesie rejestracji tj. certyfikat w języku polskim
4. Wpłaty za kurs/szkolenie Kursant dokonuje wpisując w przelewie numer zamówienia lub imię i nazwisko oraz nazwę zamówionego kursu/szkolenia
5. Faktury za kurs/szkolenie wystawiane są na wyraźne życzenie kursanta. Faktury na firmę wystawiane są tylko gdy w formularzu zamówienia znajdują się pełne dane firmy wraz z numerem NIP. Faktury wysyłane są na adres mailowy. Faktur nie wysyłamy przesyłką listową
6. Koszty dodatkowe
• Certyfikat w języku angielskim- 20 zł
• Wysyłka dokumentów kurierem- 18 zł
• Duplikat zagubionego dokumentu- 15 zł
• Ponowna wysyłka dokumentów w przypadku podania w formularzu rejestracyjnym błędnych danych osobowych i/lub adresowych powodującego konieczność wystawienia nowych dokumentów, poprawienia danych lub zwrotu listu do Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe AKADEMIA PROFESJI- 15 zł
§5
Prawa i obowiązki stron
1.1. Prawa i obowiązki użytkownika/kursanta
1. Korzystając z Platformy Użytkownik/Kursant zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
3. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika/Kursanta odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.
4. Użytkownik/Kursant przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Platformy będą udostępnione na stronach Platformy i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
5. Użytkownik/Kursant jest zobowiązany informować o zmianach danych przekazanych
w trakcie rejestracji oraz ich aktualizacji na swoim profilu. W przypadku niezaktualizowania danych Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe AKADEMIA PROFESJI nie odpowiada za błędnie wystawione oraz wysłane dokumenty ukończenia kursu, co rodzi po stronie użytkownika/kursanta koszty dodatkowe.
6. Użytkownik/Kursant ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z platformy poprzez usunięcie utworzonego przez siebie w konta.
7. W przypadku usunięcia konta przez Kursanta, opłata za udział w kursie nie podlega zwrotowi
8. Kursant ma obowiązek:
• uregulowania należności za udział w kursie/szkoleniu
• sumiennie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach on-line.
• wykonywać polecenia osoby prowadzącej związane z realizacją treści programowych.
• poddania się sprawdzeniu nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci testu/egzaminu
• szanować godność osobistą osoby prowadzącej i innych użytkowników platformy
1. Kursant ma prawo do:
• zapoznania się z treścią programu nauczania.
• zgłaszania swoich uwag, dotyczących przebiegu nauki, organizacji zajęć oraz innych, istotnych spraw – bezpośrednio do placówki lub za pośrednictwem wykładowcy
• odbycia kursu w przeciągu 120 dni od dnia jego rozpoczęcia. Niewywiązanie się z tego terminu powoduje zablokowanie treści kursu oraz brak możliwości otrzymania dokumentów ukończenia kursu.
• jawnej oceny swojej pracy.
2.1. Prawa i obowiązki Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe AKADEMIA PROFESJI
1. AKADEMIA PROFESJI dołoży wszelkich starań aby usługi szkoleniowe za pośrednictwem platformy działały bez zakłóceń i w sposób ciągły z zastrzeżeniem czasowych włączeń zawiązanych z pracami technicznymi
2. AKADEMIA PROFESJI ma prawo do ingerencji w konta użytkowników/Kursantów w celach diagnozy i naprawy zakłóceń technicznych
3. AKADEMIA PROFESJI zobowiązuje się do wsparcia Użytkownika/Kursanta w czasie trwania procesu edukacyjnego oraz poszanowania godności osobistej Kursanta
4. AKADEMIA PROFESJI zobowiązuje się do wystawienia i wysłania dokumentów ukończenia kursu w ciągu 3/7 dni roboczych z zastrzeżeniem, że termin może zostać przedłużony w wyjątkowych sytuacjach (np. urlop) o czym Kursanci zostaną powiadomieni na platformie.
5. AKADEMIA PROFESJI nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikłe po stronie operatora pocztowego.
6. AKADEMIA PROFESJI ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, a nawet usunąć konto Użytkownika/Kursanta w przypadku gdy:
• Użytkownik/kursant narusza postanowienia regulaminu
• Użytkownik/kursant korzysta z platformy w sposób sprzeczny z jej zasadami i celem
• Użytkownik/kursant przesyła do innych użytkowników lub udostępnia ogólnie informacje o charakterze obraźliwym, wulgarnym, handlowym, reklamowym, promocyjnym
• Użytkownik/kursant narusza przepisy prawa.
W przypadku usunięcia konta za łamanie niniejszego regulaminu, opłata za udział w kursie nie podlega zwrotowi
§6
Reklamacje
1. Użytkownik/Kursant ma prawo złożenia reklamacji związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usług na platformie.
2. Reklamacji nie podlega subiektywne odczucie i niesprostanie oczekiwaniom Użytkownika/Kursanta co do formy, merytorycznej zawartości i przydatności kursu/szkolenia.
3. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres: akademiaprofesji@wp.pl w formie pisemnej z podaniem danych kursanta/użytkownika, adresu e-mailowego do korespondencji, nazwy kursu oraz opisu sprawy
4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji
5. Użytkownik/Kursant otrzyma odpowiedź na adres mailowy
§7
Informacje prawne
1. Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe AKADEMIA PROFESJI nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Platformy w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
2. Korzystanie z Platformy i dostęp do kursu odbywa się poprzez transmisję danych na koszt Użytkownika/Kursanta.
3. Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe AKADEMIA PROFESJI nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy oraz że pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika/Kursanta co do ich merytorycznej zawartości i przydatności Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe AKADEMIA PROFESJI zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Platformy.
4. AKADEMIA PROFESJI uprawniona będzie do zaprzestania udostępniania Platformy bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich odbywających się kursów lub nie wcześniej niż 60 dni po ostatnim opłaceniu kursu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Kursantów.
5. AKADEMIA PROFESJI nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników/Kursantów na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą AKADEMIA PROFESJI, a w szczególności naruszenie przez Użytkowników/Kursantów praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
6. AKADEMIA PROFESJI nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika/Kursanta osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.
7. Wszelkie nazwy, znaki towarowe/firmowe, opisy występujące na Platformie podlegają ochronie.
8. Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe AKADEMIA PROFESJI i jedynie we wskazanym zakresie.
9. Zarejestrowani Użytkownicy/Kursanci Platformy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.
10. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez AKADEMIA PROFESJI będą zamieszczane na Platformie.
11. Zmiany Regulaminu są wiążące dla nowych użytkowników od momentu ich zamieszczenia na Platformie. Dla Kursantów obowiązująca jest treść regulaminu z dnia podpisania umowy.
12. Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody AKADEMIA PROFESJI
13. Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim, a wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygane będą polubownie lub przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe AKADEMIA PROFESJI
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 r.

Załącznik 1
Zasady płatności online.
Płatność odbywa się poprzez system przelewy24.pl
• Podmiotem świadczącym usługę płatności na rzecz Zamawiającego jest PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza
• Warunkiem skorzystania z usługi płatności serwisu PayPro S.A jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz regulaminu PayPro dostępnego na stronie przelewy24.pl
• Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe AKADEMIA PROFESJI nie zbiera i nie przetwarza danych dotyczących płatności tj. danych dotyczących rachunku bankowego, logowania do serwisu i autoryzacji płatności, jak również nie odpowiada za bezpieczeństwo transakcji dokonywanej za pośrednictwem przelewy24.pl

opinie naszych zadowolonych klientów

Strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej na ten temat na Polityka prywatności